martes, 22 de enero de 2013

BLOG DE CINQUÈ DE MONTI-SION

AQUEST BLOG ESTÀ CREAT PER A FACILITAR A L'ALUMNAT UNA APROXIMACIÓ ALS RECURSOS INTERACTIUS QUE ENS OFERÈIXEN LES NOVES TECNOLOGIES.

D'AQUESTA MANERA ELS ALUMNES PODEN APRENDRE, O AMPLIAR ELS CONEIXEMENTS DEL TEMARI, D'UNA MANERA DIVERTIDA I LÚDICA.

A MÉS ELS PARES I  MARES DELS ALUMN@S TENEN LA POSSIBILITAT DE VEURE L'EDUCACIÓ QUE REB EL SEU FILL/A, A MÉS DELS SEUS DEURES, I LES DATES D'EXÀMENS.

CONFÏO QUE SERVEIXI D'AJUDA EN L'EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS/ES.

UNA SALUTACIÓ.
ESTE BLOG ESTÁ CREADO PARA FACILITAR AL ALUMNADO UNA APROXIMACIÓN A LOS RECURSOS INTERACTIVOS QUE NOS OFRECEN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

DE ESTA MANERA LOS ALUMNOS PUEDEN APRENDER, O AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS DEL TEMARIO, DE UNA MANERA DIVERTIDA Y LÚDICA.

ADEMÁS LOS PADRES DE LOS ALUMNOS/AS TIENEN LA POSIBILIDAD DE VER LA EDUCACIÓN QUE RECIBE SU HIJO / A, ADEMÁS DE SUS DEBERES, Y LAS FECHAS DE EXÁMENES.

CONFÍO EN QUE SIRVA DE AYUDA EN LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS / AS.

UN SALUDO.